Hirdetmény az alaptőke leszállításáról – első közzététel

Hirdetmény az alaptőke leszállításáról – első közzététel

Az elektronikus elérhetőséggel rendelkező, azt megadó hitelezőit a Társaság 2019. június 05-én elektronikus úton tájékoztatta a közzétételről, a közlemény egyidejű megküldésével. 

A Cointresor Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-049445, a továbbiakban: „Társaság”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:312. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ezúton első alkalommal közzéteszi, hogy a Társaság 2019. május 31-i rendes Közgyűlése 6/2019. (05.31.) számú Közgyűlési határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról az alábbiak szerint:

„6/2019. (05.31.) sz. Közgyűlési határozat
A Közgyűlés – megállapítva, hogy ahhoz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3: 309. § (5) bekezdésének és az Alapszabály 9.11. pontjának megfelelően a törzs-, a szavazatelsőbbségi- és az osztalékelsőbbségi részvénnyel rendelkező részvényesek külön is hozzájárultak – a Társaság alaptőkéjét leszállítja.
Az alaptőke leszállítására veszteség rendezése érdekében kerül sor a Ptk. 3:270. § (1) bekezdése a) pontja és (2) bekezdése alapján, a saját tőkén belül a tőketartalék növelése, ezáltal a Társaság céljaihoz igazodó többlet fedezet megteremtése biztosításával.
Az alaptőke leszállítása keretében a Társaság elsőként a tulajdonában álló 50.000 darab saját törzsrészvényt vonja be, melynek következtében a törzsrészvények száma 4.309.089 darabról 4.259.089 darabra, a kibocsátott részvények össz-darabszáma – az osztalékelsőbbségi és szavazatelsőbbségi részvények számának változatlansága mellett – 4.310.139 darabról 4.260.139 darabra csökken.
A 4.260.139 darab, egyenként 100 Ft névértékű dematerializált osztalék- és szavazatelsőbbségi valamint törzsrészvények névértéke 50 Ft-ra változik, a korábbi részvények helyébe az új névértékű részvények lépnek.
Az alaptőke leszállítása következtében az alaptőke 218.006.950.- Ft-tal, 213.006.950.- Ft-ra csökken, a bevont saját részvények kivételével a részvények darabszáma valamint az egy részvényre jutó saját tőke értéke, és az egyes részvénysorozatba tartozó részvényekhez kapcsolódó jogok változatlanok.
Az alaptőke leszállításának végrehajtására a saját részvények bevonása, és valamennyi további részvény névértékének csökkentése útján kerül sor, úgy, hogy a 100 Ft névértékű dematerializált osztalék-, szavazatelsőbbségi valamint törzsrészvényeket a KELER Zrt. mint központi értéktár törli, és az új 4.260.139 darab 50 Ft névértékű részvényeket írja jóvá.
Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje 4.259.089 darab, egyenként 50 Ft névértékű dematerializált törzsrészvényből, 950 darab egyenként 50 Ft névértékű dematerializált osztalékelsőbbségi részvényből és 100 darab, egyenként 50 Ft névértékű dematerializált szavazatelsőbbségi részvényből, összesen 4.260.139 részvényből áll.
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
A Közgyűlés az Alapszabály IV. (A Társaság alaptőkéje és részvényei) fejezete 4.1.1. és 4.2.3. pontját – az alaptőke nagyságának valamint a részvények darabszámának és névértékének változásával összefüggésben – jelen határozatnak megfelelően módosítja.”

Az alaptőke leszállítására a Ptk. 3:311. § (1) bekezdése szerinti kötelező alaptőke-leszállítás keretében, a Ptk. 3:270. § (1) bekezdése a) pontja és (2) bekezdése alapján kerül sor, mivel a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmada alá csökkent. Erre tekintettel – a Ptk. 3:313. § (1) bekezdésének d) pontja alapján – a Ptk. 3:312. § (2) bekezdése szerinti hitelezői felhívásra nincs szükség.

Cointresor Zártkörűen Működő Részvénytársaság

By | 2019-06-05T16:20:18+00:00 2019.06.05. 10:45|
Főmenü

Cointresor Zrt. – Bitcoin, Ethereum, kriptodeviza befektetés